نحوه ارسال مقاله:
شما می توانید مقالات خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایید:
dr.a.alizaeh@jaml.ir