جایگاه قرآن در فهم مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی

نویسندگان: مجتبی محسنی[۱]، عبدالرضا محمدحسین‌زاده [۲]

دریافت: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۲/۱۳۹۹

چکیده:

بی‌تردید در مسیر بدست آوردن سبک زندگی اسلامی باید به خاستگاه آن یعنی همان فرهنگ اسلامی مراجعه نمود و روشن است که منبع اصلی و اساسی فرهنگ اسلامی، کتاب الله و قرآن کریم می باشد، امّا از آنجا که سبک زندگی سطحی‌ترین لایه‌های زندگی را به عمیق‌ترین لایه‌های آن پیوند می‌زند و از سوی دیگر قرآن کریم از جهت جاودانگی، از کلّیت در آموزه‌ها برخوردار است، این پرسش را ایجاد کرده است که قرآن، بویژه با تغییر و تحولات جوامع و پیچیدگی‌های فرهنگ، چه جایگاهی در ارائه مؤلّفه‌ها و شاخصه‌های سبک زندگی دارد و آیا قرآن در این زمینه از شرط لازم و کافی برخوردار است، یا اینکه قرآن خاستگاه ارائه بخشی از شاخصه‌های زندگی اسلامی در عصر جدید می‌باشد.

برخی عقل و سنّت و دانش‌های تجربی را منبعی هم عرض با قرآن معرفی می‌نمایند، حال آنکه با نظر به فرایند اجتهاد –که نظام واره‌ی فهم آموزه‌های اسلامی در هر زمینه می‌باشد- قرآن منبع اصلی و اصل منبع در این مسیر می‌باشد و سایر منابع –عقل، سنّت و بویژه دانش‌های تجربی- تنها ابزارهایی در مسیر استخراج آموزه‌های قرآن کریم از سطحی‌ترین لایه‌های زندگی تا عمیق‌ترین لایه‌های آن می‌باشد.

واژگان کلیدی:

سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، مؤلّفه‌های سبک زندگی، قرآن

[۱]– دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، Mojtaba mohseni@yahoo.com

[۲]– دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، a_mhosseinzadeh@yahoo.com

اطلاعات نشریه جاری:
tarh-jeld-1
واژگان کلیدی:
اشتراک گذاری:
Share on facebook
Share on linkedin
مقالات مرتبط: