چاپ اول فصلنامه علمی تخصصی فقه و حقوق نوین

موضوع مقالات: ارزش فقه از دیدگاه عرفانی سنایی و عطّار جایگاه ادب عربی در تفسیر المیزان جایگاه قرآن در مولفه های سبک زندگی اسلامی بررسی فقهی – حقوقی نسب نامشروع مسئولیت کیفری در دفاع از غیر  تجلی حضرت امیرالمومنین در عرفان و شعر غش در معامله از دیدگاه فقه