کارکرد بنای عقلا در قاعده «علی الید» و بررسی استناد آن قاعده بر ضمان مقبوض به عقد فاسد

سید علی جواهری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید و پژوهشگر حوزه علمیه سطح ۴   چکیده فقیهان مستنداتی را برای ضمان مقبوض به عقد فاسد بر شمرده­اند، روایت نبوی « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که به عنوان قاعده « علی الید» شهرت پیدا کرده است، یکی از مهمترین مستندات ضمان مقبوض به […]