غش در معامله از دیدگاه فقه

نویسندگان: مریم دادفر[۱]، فاطمه سیفی[۲]       دریافت: ۰۵/۱۲/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۳/۱۳۹۹   چکیده: یکی از کسب‌های حرام، غشّ (تقلّب) در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که می‌خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به مشتری عرضه کند. یا عیب پولی را که می‌خواهد به طرف بدهد، مخفی کند و در قالب […]