نوآوری‌های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان

مرتضی تقی‌زاده زانوقی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و مدرس دانشگاه   چکیده: اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می‌دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می‌کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون […]