تحلیل جرم شناختی محتوای خشونت بصری رسانه وآثار آن بر مخاطبین

سحر نخجوان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان   چکیده   امروزه رسانه های در تمامی جنبه های زندگی رسوخ کرده است و جز  جدایی ناپذیر حیات بشری شده اند. رواج بیش از پیش کد گذاری ها،استفاده از رسانه های بصری و طیف گسترده  مخاطبین این ضرورت را ایجاد می […]