نقد و بررسی مبانی فقهی ماده ۸۰۸ قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول)

دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی (نویسنده مسئول)   دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران فرزانه اسکندری دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه یاسوج   چکیده یکی از اسباب مالکیت، حق شفعه می‌باشد؛ برای تحقق حق شفعه شرایطی، وجود دارد که بر پایه دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی که از همین دیدگاه در این […]