مسوولیت کیفری در دفاع از غیر

نویسنده: محمد صادق هاشمی[۱] دریافت: ۰۵/۰۱/۱۳۹۹                           پذیرش: ۱۴/۰۲/۱۳۹۹   چکیده: هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم آمده […]