جایگاه قرآن در فهم مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی

نویسندگان: مجتبی محسنی[۱]، عبدالرضا محمدحسین‌زاده [۲] دریافت: ۰۶/۱۲/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ چکیده: بی‌تردید در مسیر بدست آوردن سبک زندگی اسلامی باید به خاستگاه آن یعنی همان فرهنگ اسلامی مراجعه نمود و روشن است که منبع اصلی و اساسی فرهنگ اسلامی، کتاب الله و قرآن کریم می باشد، امّا از آنجا که سبک زندگی سطحی‌ترین لایه‌های زندگی […]