بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام

محمّد کریمی کارآموز وکالت و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی چکیده  زندان به عنوان یکی از ابزارهای کیفر مجرمین، از گذشته تا به امروز یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های مورد توجه در نظر و عمل در اکثر قریب به اتفاق حکومت‌ها بوده است. این مسأله به خوبی روشن است که مجازات زندان در دوران […]