مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

ستار زر کلام دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد تهران سید رضا هاشمی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی,واحد تهران شمال     چکیده : مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران […]