مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

زهره احمدیان کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی   چکیده کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک‌تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می‌شود بدون […]