بررسی فقهی – حقوقی نسب نامشروع

نویسندگان: محمود مهدیزاده[۱]، عباس قادری نسب [۲] مهران سنجری [۳] دریافت: ۲۲/۱۱/۱۳۹۸                           پذیرش: ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ چکیده در فقه و حقوق آثاری بر نسب مترتب است همچون ارث، نفقه، حضانت، محرمیت، حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباء، ولایت و… در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به […]