حقوق و اخلاق محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه

حسن آذری چکیده   بر‏ پایه‌‏ آموزه‏ های‏ دینی‏ اسلام،‏ اخلاق‏ یکی‏ از‏ ارکان‏ اصلی‏ شکل‌گیری‏ هویت‏ جوامع‏ بشری‏ است‏ که‏ کیفیت‏ زندگی‏ فردی‏ و‏ اجتماعی‏ امروز‏ و‏ فردای‏ انسان‏ها‏ را‏ تحت‏ تأثیر‏ قرار‏ می‌دهد‏ و‏ کمیت‏ و‏ کیفیت،‏ صلاح‏ و‏ فساد،‏ بودونبود‏ آن‏ تأثیر‏ مستقیمی‏ بر‏ زندگانی‏ سعادتمندانه‏ و‏ شقاوتمندانه‏ دنیوی‏ و‏ اخروی‏ انسان‏ها‏ […]