دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

فاطمه پاک سیرت کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی   چکیده اطفال و نوجوانان سرمایه‌های معنوی هر جامعه محسوب می‌شوند؛ که سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. بنابراین مسائل آنان ازجمله بزهکاری این گروه نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می‌باشد. پیرو این ضرورت در پژوهش حاضر […]